Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

Sanat Tarihi; insanlığın başlangıcından bu güne kadar meydana getirdiği, sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyen, kendine özgü yöntemlerle çalışan bir bilim dalıdır. Arkeoloji, tarih, filoloji, mitoloji vb.  bilim dalları ile ilişkili olarak çalışan bu bilim dalı, insanoğlunun sanat serüvenini ve bunu yansıttığı maddi kültür eserlerini hem görünüşleri ve maddi varlığı açısından, hem de sanat özellikleri, üslupları ve sembolizmi açısından inceler. Çeşitli toplulukların karakter özelliklerinin sanat eserlerine nasıl yansıdığını araştırır. 
Genel Sanat Tarihi yanında, özel Sanat Tarihi de vardır. Çeşitli ülkelerde Sanat Tarihi öncelikle içinde yaşanılan toplumun sanatını araştırır. Ancak genel olarak da dünya Sanat Tarihi ile de ilgilenerek karşılaştırma yapar. Bu bakımdan ülkemizde Sanat Tarihi özellikle Türk Sanatı  ağırlıklı olmalıdır.
Türk topluluklarının İslamiyet'ten önce ve sonra  iki temel devrede meydana getirdikleri sanat ürünlerinin tespit edilen örnekleri bir taraftan yorumlanırken, diğer  yanda Orta ve İç Asya’da, Bozkır kuşağında, İslamiyet'ten sonra devlet kurdukları çeşitli ülkelerdeki zengin mimari eserleri(tapınak/ cami, medrese, kale, köprü, mezar anıtı, kervansaray, saray vb.) ve diğer plastik sanatları (resim, heykel, kabartma), el sanatları (minyatür, hat, tezhip, maden, dokuma, vb) kütüphane çalışmaları, saha-yüzey araştırmaları ve kazılar ile tespit edilmeli ortaya çıkarılmalıdır.   Bu faaliyetler hem Asya’da  ve Türklerin Tarih içinde yaşadıkları diğer coğrafyalarda, hem de Türkiye’de yapılmalıdır. Yani  maddi kültür varlıkları envanteri çıkarılmalı ve bu envanter değerlendirilmelidir. Türk Sanatı  eserlerini üslup, anlam, estetik açılarından başka ülke ve toplumların sanatları ile karşılaştırılması, Dünya Sanatı içinde  Türk sanatının konumunun ortaya çıkarılması  gerekmektedir. Bunlar Sanat Tarihi Bilim Dalının Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalının görevidir. Ayrıca Türk Sanatının kronolojik gelişiminin, sanat üsluplarının üzerinde araştırmaların yapılması, bunların öğretilmesi, bu alanda araştırmacı yetiştirilmesi yine Sanat Tarihi Bölümünün görevlerindendir. 
Bu alanda yapılan çalışmalar topluma kimlik kazandıracak ve toplumun bireylerinin kendi toplumlarını iyi tanımalarını sağlayacaktır. Ayrıca geçmiş topluluklar tarafından ortaya koyulan sanat eserleri tanındıkça toplumların her alandaki kültür  faaliyetlerini geliştirmede bir çeşit veri tabanı olarak geçmişteki eserler kullanılacaktır.  Böylece kendimizi ve sanatımızı daha iyi tanıyarak ve bilerek evrensel kültüre daha büyük oranda katkılar sağlamamız mümkün olacaktır.